SİGORTA ÖZETİ

Japonya Ev Sahibi Sigortası

Japonya Ev Sahibi Sigortası nedir?

Japonya Ev Sahibi Sigortası, ev sahibinin* ev paylaşımı nedeniyle başkalarının yaralanması veya başkalarının malına verilen hasar ile ilgili sorumluluk veya diğer masrafları üstlendiği durumları ve ev sahibinin malının, misafirin konaklaması nedeniyle zarar görmesinden ötürü ev sahibinin zarara uğradığı durumları kapsar. Misafirin konaklaması nedeniyle ev sahibinin malının hasar gördüğü durumlarda, ev sahibi ile misafir arasındaki anlaşmazlık kendi aralarında çözülemeyip ev sahibi Airbnb ile iletişime geçtiğinde sigorta teminatı geçerli olacaktır.

Japonya Ev Sahibi Sigortası, Sompo Japan Insurance Inc. tarafından sigorta edilen bir programdır.

Japonya Ev Sahibi Sigortası programından faydalanmak için ev sahiplerinin sigorta primi ödemesi gerekmez.

Japonya Ev Sahibi Sigortası teminat kapsamı için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.

Sigorta süresi

Mevcut sigorta programının sigorta süresi 31 Temmuz 2021'den 31 Temmuz 2022'ye kadardır.

Kapsam ve koşullar

Japonya Ev Sahibi Sigortası kapsamı ve başvuru koşulları

Japonya Ev Sahibi Sigortası teminatı, ev sahibinin malının zarar görmesi sonucunda veya ev sahibinin sorumluluğu ya da kayıtta ev paylaşımı sırasında başkalarının yaralanması veya malların zarar görmesiyle ilgili olarak yaptığı diğer masraflar için ödenecektir.

 1. Teminat altındaki konaklama

Japonya Ev Sahibi Sigortası, ev sahibinin ev paylaşma işi uyarınca sahip olduğu, kullandığı ya da yönettiği kaydı* kapsar.

(*) Kayıt; Otel İşletmesi Yasası uyarınca tasdik edilmiş, Ulusal Stratejik Özel Bölgeler Yasası altında yetkilendirilmiş, Özel Konut İşletmesi Yasası uyarınca onaylanmış tesisler demektir. Ancak aşağıdaki tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi şarttır:

 • Tesisler, ev sahibine ait ya da ev sahibince kiralanmaktadır.
 • Tesisler Airbnb web sitesinde yayımlanmaktadır.
 • Tesisler, Airbnb'nin Hizmet Şartları'nı kabul etmiş ve Airbnb'nin web sitesini kullanmış bir kişi tarafından rezerve edilmekte veya kullanılmaktadır. Konaklama tesislerine, park edilmiş ve konaklama tesisi olarak kullanılan mobil evler, otobüsler, karavanlar, ağaç evler ve diğer tesisler dâhildir. Tekneler ve deniz araçları da konaklama tesisi olarak kullanılıyorsa dâhil edilir.
 1. Ev sahibi

Ev sahibi, ev paylaşımı işiyle(*) uğraşan kişi demektir.

 1. Misafir

Misafir, kullanıcı tarafından davet edilen ve ev paylaşımı işini ortaklaşa kullananlar da dâhil, ev paylaşımı işini(*) kullanan kişi demektir.

(*) Ev paylaşımı işi; (1948 tarihli 138 sayılı) Otel İşletmesi Yasası'nda belirtilen otel işi, (2013 tarihli 107 sayılı) Ulusal Strateji Özel Bölge Yasası'nda belirtilen işletme veya (2017 tarihli 65 sayılı) Konut Konaklama İşletmesi Yasası'nda belirtilen konaklama işletmesi veya diğer benzer konaklama işletmesi ile Airbnb'nin dijital platformunu kullanarak gerçekleştirilen işlemler uyarınca yukarıdaki hizmetlere bağlı olarak bu kaydın içinde veya dışında gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet anlamına gelir.

Sigorta teminatı (sorumluluğa ilişkin koşullar)

Sigorta süresi boyunca geçerli olan üst limit, kaza başına 100.000.000 Japon yenidir.

Teminat dışı bırakılma

Japonya Ev Sahibi Sigortası kapsamına girmeyen ana kalemler (maddi hasarlı kazalar için tazminatla ilgili maddeler)

Kayda dâhil olmayan kalemler:

 • Döviz, para, külçe hâlinde değerli metaller, senetler veya menkul kıymetler.
 • Peyzaj mimarlığı, yollar ve kaldırımlardan ibaret arazi iyileştirmeleri dışında, arazinin içinde ya da üstünde olan ancak söz konusu mülkün altındaki herhangi bir dolgu alan veya arazi veya herhangi bir kapalı depo, tesisat ya da başka işleme ekipmanının içinde saklanan su haricindeki arazi, su veya diğer varlıklar.
 • Çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hayvanlar.
 • Ticari amaçlı dikilmiş ağaç ya da ekili mahsul.
 • Deniz araçları, hava araçları, uzay aracı ve uydular; ancak işletilmeyen ve kayıt olarak kullanılan herhangi bir deniz aracı için geçerli değildir.
 • Taşıtlar; ancak işletilmeyen ve kayıt olarak kullanılan herhangi bir taşıt için geçerli değildir.
 • Yer altı madenleri veya maden kuyuları ya da bu tür maden veya kuyuların içinde yer alan herhangi bir mal/mülk.
 • Barajlar, kanallar ve su setleri.
 • Transit hâlindeki mallar.
 • Konaklama tesisinin 305 metre ötesinde bulunan iletim ve dağıtım hatları.

Sigorta parasının ödenmediği beli başlı durumlar:

 • Savaş, yabancı bir ülkenin güç kullanması, devrim, hükûmetin ele geçirilmesi, iç savaş, silahlı ayaklanma ya da benzer olaylar ve isyanlar.
 • Tıbbi, bilimsel veya endüstriyel kullanım amaçlı radyoizotopların atom çekirdeklerinin nükleer bozunması hariç, nükleer bir reaksiyon veya nükleer yakıt malzemesinin veya nükleer kaynak malzemenin, radyoaktif elementin, radyoizotopun veya bu tür malzemelerle kirlenmiş malzemenin atom çekirdeğinin bozulmasından kaynaklanan radyasyon, patlama veya diğer zararlar veya nükleer reaksiyonlar veya bunlara atfedilebilen bir kaza.
 • Terörizm.
 • Zehirli biyolojik veya kimyasal maddelerin fiilî veya tehlikeli kötü amaçlı kullanımı.
 • Kaydın misafir tarafından kullanıldığı zaman dışında hasara uğraması.
 • Ev sahiplerinin kasıtlı suistimali ya da ağır ihmalinden kaynaklanan hasar.
 • vb.

Sigorta parasının ödenmediği başlıca durumlar (zararın sorumluluğunun tazminine ilişkin maddeler)

 • Savaş, yabancı bir ülkenin güç kullanması, devrim, hükûmetin ele geçirilmesi, iç savaş, silahlı ayaklanma ya da benzer olaylar ve isyanlar.
 • Tıbbi, bilimsel veya endüstriyel kullanım amaçlı radyoizotopların atom çekirdeklerinin nükleer bozunması hariç, nükleer bir reaksiyon veya nükleer yakıt malzemesinin veya nükleer kaynak malzemenin, radyoaktif elementin, radyoizotopun veya bu tür malzemelerle kirlenmiş malzemenin atom çekirdeğinin bozulmasından kaynaklanan radyasyon, patlama veya diğer zararlar veya nükleer reaksiyonlar veya bunlara atfedilebilen bir kaza.
 • Ev sahiplerinin kasıtlı suistimali nedeniyle oluşan hasar.
 • Ev sahipleriyle birlikte yaşayan akrabalara yönelik sorumluluk.
 • Ev sahiplerinin çalışanlarının, ev sahipleri adına çalışırken maruz kaldıkları fiziksel engellilikten kaynaklanan sorumluluk.
 • Ev sahibi ile başka bir kişi arasında zararın tazmini ile ilgili özel bir anlaşmanın olduğu durumlarda, sorumluluk bu anlaşma ile belirlenir.
 • Atık su ya da emisyon nedeniyle ortaya çıkan sorumluluk.
 • Avukatlar, kayıtlı yabancı avukatlar, yeminli mali müşavirler, vergi muhasebecileri, mimarlar, tasarımcılar, arazi ve konut müfettişleri, adli sicil memurları, idari müfettişler, veterinerler veya bunlara benzer diğer kişiler tarafından yürütülen profesyonel çalışmalardan doğan sorumluluk.
 • Otomobil veya gemi ya da taşıtın tesis dışında kayıt olarak kullanılması sırasında otomobil veya gemi ya da taşıtın tesis dışında kullanımı ya da yönetilmesinden kaynaklanan hasar hariç, herhangi bir hava aracının ya da gemi veya taşıtın kayıt dışında sahip olunması, kullanılması ya da yönetilmesinden kaynaklanan sorumluluk.
 • Ev sahibinin kendi taahhüdünde bulunduğu işler hariç olmak üzere yenileme, genişletme veya yıkım gibi kiralanan tesisin inşaat işlerinden kaynaklanan sorumluluk.
 • Ve benzeri durumlar.

Sigorta talepleri

Kaza bildirimi

Ev sahibi, misafirin veya üçüncü bir şahsın yaralandığını veya mala yönelik hasara neden olduğunu fark ederse sigorta şartları geçerli olabileceğinden ev sahibi bunu derhâl Airbnb'ye bildirmelidir. Benzer şekilde ev sahibi, ev sahibinin sahibi olduğu veya yönettiği mülke verilen hasarın farkına varırsa misafir ile ilk iletişime geçtikten sonraki 72 saat içinde, kendisi ve misafiri sorunun çözümü için bir anlaşmaya varamadıklarında bu durumu derhâl Airbnb'ye bildirmelidir çünkü sigorta şartları geçerli olabilir.

Sigorta poliçesinin teslim talebi

Bu Japan Ev Sahibi Sigortası özeti, sigorta poliçesinin tüm şartlarını içermez. Sigorta poliçesinin bir kopyasını istemek için lütfen Marsh Japan, Inc. ile iletişime geçin ve Airbnb hesap bilgilerinizi ekleyin.

Sigortalayan sigorta şirketi

Sompo Japan Insurance Inc.